شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (661.83 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیات علمی
3عضو هیات علمی-دانشکده روان شتاسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
4عضو هیات علمی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
5عضو هیات علمی- دانشگاه خوارزمی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های سنجش کلاسی عادلانه انجام شد به‌این منظور روش مرور سیستماتیک هفت مرحله‌ای اوکلی و شابرام مورد استفاده قرار گرفت. جستجو مقالات بر اساس ملاک‌های شمول و عدم‌شمول از پایگاه‌های اطلاعاتی اریک، الزویر و اشپرینگر انجام شد. انطباق محتوای مقالات یافت شده با هدف پژوهش منجر به بازیابی سیزده مقاله شد. بررسی مقالات یافت شده نشان داد که مولفه‌های سنجش عادلانه در سه بخش قبل از فرایند تدریس شامل بیان صریح ملاک‌های نمره دهی و ورود یادگیرندگان به تعیین محتوا و روش ارزیابی، حین فرایند تدریس شامل فرصت برای یادگیری، دسترسی برای نمایش یادگیری، ارتباط شفاف، محیط کلاسی سازنده‌گرا، شانس عمل، تعامل بازتابی، تعادل بین اهداف تکوینی و پایانی، توجه به فرایند و تلاش کل ترم، بی ‌طرفی، ملاحظه پیشینه‌ی فرهنگی و انطباق روش با هدف ارزیابی و هنگام سنجش پایانی شامل اجتناب از آلودگی نمره، فرصت تجدید نظرخواهی،اثر مثبت شیوه‌ی ارزیابی بر آموزش و یادگیری، وزن ارزیابی متناسب با برنامه درسی، تناسب ارزیابی با اهداف مشخص شده، دسترسی یادگیرندگان با نیازهای خاص، تعادل بین اهداف تکوینی و پایانی، در نظر گرفتن وزن فردی هنگام نمره‌دهی پروژه‌ی گروهی، کاهش وزن آزمون در سنجش، حذف عوامل غیر مرتبط، اجتناب از سوالات فریبنده و استفاده از فرم‌های مختلف آزمون قابل تفکیک است.
کلیدواژه ها