راهنمای استفاده از سامانه از لینک زیر قابل دسترس است:

فایل راهنمای سامانه