- محورهای همایش

1- مبانی و خط مشی دانشگاه اخلاق‌مدار

- مبانی تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار

- شاخص‌های دانشگاه اخلاق‌مدار

- رهیافت سازمانی به اخلاق آموزش عالی و دانشگاه

- تبیین ارتباط بین جامعه و دانشگاه اخلاق‌مدار

 

2- اخلاق حرفه‌ای در نظام‌ آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه

- اخلاق حرفه‌ای در آموزش

- اخلاق حرفه‌ای در پژوهش

- اخلاق حرفه‌ای در نقد، مناظره و داوری پایان‌نامه‌ها

- اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری و مالی

 

3- اخلاق حرفه‌ای در عمل و فرآیند تعلیم و تربیت

- اخلاق‌مداری در آموزش و روابط استاد و دانشجو

- اخلاق حرفه‌ای و ارزشیابی آموزشی

- الزامات اخلاقی و زندگی خوابگاهی

- اصول اخلاقی در تشکل‌های دانشجویی

- اخلاق در فضای مجازی

- اخلاق دانشجویی در تعامل با سایر دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان

- مالکیت فردی


 4- اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه

- مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه

- مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به محیط زیست و توسعه پایدار