# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1225-ETHICS ارزیابی اخلاق حرفه‌ ای کارشناسان آموزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی بهنوش بهرامی، محمد قهرمانی، غلامرضا شمس مورکانی مقاله پذیرفته شده است
2 1232-ETHICS بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز زهرا زارعی مقاله پذیرفته شده است
3 1212-ETHICS جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاهی فاطمه طاهرپور، سعیده سمائی، هادی براتی مقاله پذیرفته شده است
4 1240-ETHICS دوگانگی عاملیت و ساختار در تعیین‌کنندگی فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) احسان رحمانی خلیلی، جعفر گل محمدی مقاله پذیرفته شده است
5 1208-ETHICS سواد اخلاقی به‌منزله چارچوبی برای آموزش و ترویج اخلاق در پژوهش علیرضا ثقه‌الاسلامی مقاله پذیرفته شده است
6 1224-ETHICS شکلگیری دانشگاه اخلاق مدار با تکیه بر شاخص های اخلاقی از منظر قرآن کریم. اعظم آصف نیا مقاله پذیرفته شده است
7 1227-ETHICS شناسایی لایه‌های اثربخشی استاد از دیدگاه اعضای هیئت علمی مریم براردران مقاله پذیرفته شده است
8 1235-ETHICS فناوری‌های نوظهور، چالش‌های اخلاقی و نقش آفرینی دانشگاه امین جانقربانی، فاطمه یزدیان مقاله پذیرفته شده است
9 1202-ETHICS مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا) سیروس قنبری، جمال عبدالملکی مقاله پذیرفته شده است
10 1197-ETHICS مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی ازمنظر: فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق،جامعه شناسی سیاسی سید محمود نجاتی حسینی مقاله پذیرفته شده است
11 1194-ETHICS نقش فضای مجازی در ارتقای اخلاق و معنویت دانشجویان زهره علیمردانی، جواد پورکریمی مقاله پذیرفته شده است