# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1072-ETHICS (R1) اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش علوم زیستی: ملاحظات و چالش‌ها حسام‌الدین اکبرین، آلاء عنایتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1037-ETHICS (R1) اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران فاطمه آموزگاری، محمدحسین صبور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1049-ETHICS اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه فاطمه طاهرپور، سعیده سمائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1002-ETHICS (R1) ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه سید یوسف هاشمی، مهدی شعبانی شفیع آبادی، محمد امین نصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1068-ETHICS (R1) بازخوانی اخلاق باور در هندسه معرفتی اسلام با توجه به فضای مجازی محمدجعفر جامه بزرگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1023-ETHICS بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی) مهرداد آقاشریفیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1015-ETHICS (R1) تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار مصطفی لطفی جلال آبادی، سلطنت روایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1000-ETHICS تحلیل رابطه کانونی و ساختاری رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی سیروس قنبری، جمال عبدالملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1024-ETHICS (R1) تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران محدثه معینی فر، مرتضی عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1047-ETHICS جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی) زهرا صادقی آرانی، محمود پوربافرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1038-ETHICS (R1) جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور بیت اله محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1016-ETHICS (R1) جنبه‌های حقوقی نقض اخلاق حرفه‌ای در پژوهش فاطمه صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1034-ETHICS دسترسی آزاد؛ راهکاری برای دیده شدن و خوانده شدن مقالات علمی مریم صراف زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1046-ETHICS (R1) شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک علی بنی اسدی، کیوان صالحی، ابراهیم خدایی، خسرو باقری نوعپرست، بلال ایزانلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1053-ETHICS ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی زهره علیمردانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1078-ETHICS (R1) فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی. فاطمه سادات یوسفی نوش آبادی، علی یزدخواستی، زهرا صادقی آرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1001-ETHICS فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی سیدهاشم منیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1048-ETHICS کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی حجت ناصحیان، فاطمه طاهرپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1040-ETHICS مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه زهرا فرحی، علی کمندی، محمود شعبانخواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1041-ETHICS (R1) مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا علی صباغیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1022-ETHICS (R1) مطالعه‌ای بر مولفه‌های اخلاق در دانشگاه فاطمه سلکی چشمه سلطانی، علی جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1045-ETHICS مقدمه‌ای بر ارزش‌های بنیادین مرامنامۀ اخلاق دانشگاه محمد خدایاری فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1032-ETHICS (R1) وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان رضا میرعرب رضی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است