ارکان همایش
مجید سرسنگی
رئیس
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msarsangi [at] ut.ac.ir
مسلم محمدی
دبیر علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mo.mohammadi [at] ut.ac.ir
محمدعلی زارع چاهوکی
دبیر اجرایی
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazare [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
احد فرامرز قراملکی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghmaleki [at] ut.ac.ir
امیر کشاوریان
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: mailto:keshavarzian [at] mui.ac.ir
محمد خدایاری فرد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khodayar [at] ut.ac.ir
ابراهیم اخلاصی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: 122 [at] yahoo.com
محمد تقی اسلامی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پست الکترونیکی: 1211 [at] yahoo.com
جعفر گل محمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: gmohamad [at] ut.ac.ir
حسن بوسلیکی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پست الکترونیکی: 220 [at] yahoo.com
مهدی فصیحی رامندی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پست الکترونیکی: 111 [at] yahoo.com
اسماعیل آقا بابایی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پست الکترونیکی: 250 [at] yahoo.com
کمیته برگزاری
محمد جواد جامه بزرگی
رئیس
معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی
پست الکترونیکی: jamebozorgi [at] ut.ac.ir
کمیته روابط عمومی
علیرضا صبا
مدیر روابط عمومی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: alireza.saba [at] ut.ac.ir