کمیته اختیاری 2

محمدعلی زارع چاهوکی

محمدعلی زارع چاهوکی

رئیس همایش
mazareut.ac.ir
دانشگاه تهران

کمیته اختیاری 1

جعفر گل محمدی

جعفر گل محمدی

دبیر علمی
gmohamadut.ac.ir
دانشگاه تهران
سید عباس احمدی

سید عباس احمدی

دبیر اجرایی
abbas_ahmadiut.ac.ir
دانشگاه تهران
سعیده تقی زاده

سعیده تقی زاده

دبیر نشست‌های تخصصی
staghizadeatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی

کمیته علمی

احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

عضو کمیته علمی
ghmalekiut.ac.ir
دانشگاه تهران
حامد پور رستمی

حامد پور رستمی

عضو کمیته علمی
purrostamiut.ac.ir
دانشگاه تهران
ناهید پور رستمی

ناهید پور رستمی

عضو کمیته علمی
prostamiut.ac.ir
دانشگاه تهران
وحید واحد جوان

وحید واحد جوان

عضو کمیته علمی
vahedjavanut.ac.ir
دانشگاه تهران
فاطمه وجدانی

فاطمه وجدانی

عضو کمیته علمی
f_vojdanisbu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی
محمد جواد فلاح

محمد جواد فلاح

عضو کمیته علمی
mjfallah.acgmail.com
دانشگاه معارف اسلامی
رضا فیروزی

رضا فیروزی

عضو کمیته علمی
dr.firouzigmail.com
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
احسان رحمانی خلیلی

احسان رحمانی خلیلی

عضو کمیته علمی
ehsan5171gmail.com
دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا آل‌بویه

علیرضا آل‌بویه

عضو کمیته علمی
aleboyehisca.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سعیده تقی زاده

سعیده تقی زاده

عضو کمیته علمی
staghizadeatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی