حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران
پایگاه استنادی جهان اسلام
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی