حق ثبت‌نام برای ارسال مقاله

1-دانشجویان: برای مقاله اول 700000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 350000 ریال حق ثبت نام باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

2- اعضای هیات علمی و پژوهشگران: برای مقاله اول 1200000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 800000 ریال حق ثبت نام باید باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

پرداخت از سامانه زیر انجام شده و تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسالی در سامانه بارگذاری شود:

 https://cultural.ut.ac.ir/pay

لطفا قبل از واریز توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت عدم پذیرش مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.