پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1010-ETHICS (R2)
نویسندگان
1گروه روانشناسی، دانشکده عل.م انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان
2گروه روانشناسی دانشگده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
چکیده
هدف از این پژوهش پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی خاتم بود. طرح پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان خاتم در سال تحصیلی 95-94 بودند که نمونه 216 نفری از بین معلمان بودند که به علت محدود بودن حجم نمونه کل اعضای جامعه پژوهش با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه اخلاق کار اسلامی علی (1998)، پرسشنامه جو سازمانی جاو ولیو (2003) و پرسشنامه صلاحیت‌های حرفه ای ملایی نژاد (1391) استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین شایستگی حرفه ای و جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که جو سازمانی و اخلاق حرفه‌ای پیش بینی کننده های قوی و مثبتی برای صلاحیت های حرفه ای معلمان هستند.
کلیدواژه ها