جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاهی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.
2گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده
در سال‌های اخیر، آموزش عالی با روندهایی از جمله افزایش بین‌المللی‌سازی، کاهش بودجه‌ی عمومی، افزایش رقابت‌پذیری ملی و بین‌المللی و افزایش انتظارات ذی‌نفعان برای شفافیت و پاسخگویی مواجه بوده است. دانشگاه‌ها در تلاش هستند بهترین دانشجویان، هیأت علمی نوآورتر و بیشترین بودجه‌ی خصوصی و دولتی را جذب کنند. در این محیط بسیار رقابتی، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که صرفاً بر ایجاد دانش و اشتراک آن با دانشجویان، سازمانها و جامعه متمرکز نشوند، بلکه برای بهبود زندگی مردم و حل مسائل جهانی کار کنند. برای دستیابی به این اهداف، دانشگاه‌ها نیازمند اجرای استراتژی‌هایی هستند که شفافیت و پاسخگویی را در رویه‌های حکمرانی با توجه به رویکرد اخلاقی تضمین کند. رویکرد اخلاقی در حکمرانی، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و فضایل (وفاداری، عدالت، مدارا، شفافیت و برابری) است که منجر به حکمرانی مدنی مؤثرتر و کارآمدتر می‌شود. این صرفاً برای ساختن دانشگاهی نیست که بتواند با چالش‌های فردا روبرو شود، بلکه فرآیندهای تصمیم‌گیری را که عجین شده با اخلاق هستند، تسهیل می‌کند. از طریق اخلاق در حکمرانی، تعادلی بین دیدگاه‌ها و منافع متضاد میان گروه‌های مختلف ایجاد می‌شود تا به دانشگاه‌ها اجازه داده شود که نقش فراگیر و نظارتی خود را ایفا کنند. علاوه بر آن حکمرانی سازمانی دانشگاه، کلیدی برای پیاده‌سازی اخلاق و مسئولیت اجتماعی از طریق تعریف برنامه‌های استراتژیک است. اثربخشی این استراتژی‌ها در ابعاد مختلفی مانند اخلاق، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان، آموزش و پژوهش مسئولانه و انتقال دانش سنجیده می‌شود. در این مطالعه با تمرکز بر حکمرانی مطلوب دانشگاهی، جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها