سواد اخلاقی به‌منزله چارچوبی برای آموزش و ترویج اخلاق در پژوهش
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیئت علمی پژوهشکده جامعه و اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
چکیده
در این مقاله، آموزش و ترویج اخلاق پژوهش در چارچوب آموزه‌ها و مهارت‌های سواد اخلاقی معرفی و تبیین می‌شود. سواد اخلاقی و ارکان اساسی آن می‌تواند نقش مهمی در پیش‌برد اهداف آموزشی اخلاق پژوهش بازی کند. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین وجه اشتراک آموزشی میان سواد اخلاقی و اخلاق پژوهش، کسب مهارت‌های تحلیلی و استدلالی برای ارزیابی‌های اخلاقی است. مهارت‌های مطرح در سواد اخلاقی به فراگیران کمک می‌کند تا از یک سو، بینش خود را در شناسایی ارزش‌ها و مسائل اخلاقی ارتقا بخشند و از سویی دیگر، توانایی خویش را برای تحلیل، ارزیابی و اتخاذ تصمیم‌های اخلاقی مناسب در موقعیت‌های اخلاقی متنوع تقویت کنند. هدف این مقاله آن است که در چارچوب مطالعات کتابخانه‌ای و با روش تحلیل مفهومی نشان داده شود که آموزه‌های سواد اخلاقی به استادان، دانشجویان و محققان کمک می‌کند که موضوعات و مسائل مطرح در اخلاق پژوهش را به نحوی روش‌مند شناسایی کنند و صورتبندی مناسبی از موقعیت‌های اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی خود ترسیم نمایند. سپس در ساختار استدلالی منسجمی این موقعیت‌ها را بررسی و تحلیل کنند، و در نهایت به نتیجه اخلاقی قابل‌قبولی برای اتخاذ رفتاری اخلاقی دست بیابند.
کلیدواژه ها