مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی ازمنظر: فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق،جامعه شناسی سیاسی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مدیر گروه دین انجمن انسان شناسی ایران
چکیده
این مساله که"دانشگاه مدرن متاخر"late modern academyنتوانسته یا نخواسته توقعات فرهنگی اجتماعی ومطالبات اخلاقی سیاسی جامعه را برآورده سازد، و از رسالت تاریخی خود نیز دست کم در"مدرنیته متاخر پیشرفته"(منتهی به سده بیست ویکم میلادی و هزاره سوم)شانه خالی کرده است، هم چنان مساله ای است گشوده وباز. این مسنله بحث "مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی "را مهم می سازد. لذا این نوشتار با هدف شناخت این مساله از سه منظر به بحث پرداخته است:"فلسفه اخلاق"برای شناخت ماهیت امر اخلاقی مدرن ،"جامعه شناسی اخلاق" برای شناخت نسبت جامعه واخلاق و ماهیت اخلاق اجتماعی؛"جامعه شناسی سیاسی"برای فهم نسبت سیاست و دانشگاه و تاثیرآن برمسئولیت اخلاقی دانشگاهیان . روی هم با کاربست منظرهای فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق و جامعه شناسی سیاسی مامی توانیم فهمی چند وجهی و متنوع تر از"مسئولیت (اخلاقی)کنش گر دانشگاهی"به دست آوریم.برای همین باید به یاد داشت که دراین جا صفت و قید"اخلاقی"برای مسئولیت کنش گر دانشگاهی،عام و خاص است.
کلیدواژه ها