بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در آموزش عالی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه فرهنگیان امام جعفر صادق(ع)بهبهان
چکیده
اخلاق یک مفهوم انتزاعی است که در جایگاه‌های مختلف، معانی متفاوتی دارد. آموزش عالی یک نظام حرفه‌ای است و اساتید دانشگاه به‌عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را بر عهده ‌دارند، باید به مسائل اخلاقی آگاهی داشته و به آن پایبند باشند. پیشرفت و توسعه‏ی جوامع و همچنین تربیت افراد اخلاق‌مدار از طریق دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است. دانشگاه‌ها یکی از تأثیرگذارترین محیط‌ها به‌منظور نهادینه کردن اصول و ارزش‌های اخلاقی قلمداد می‌شود؛ ازاین‌جهت رعایت نکات اخلاقی در دانشگاه‌ها ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در دانشگاه‌هاست. وجود اخلاق در آموزش عالی باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش عالی کشور می‏شود. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به‌عنوان افرادی که مسئول تعلیم و تربیت دانشجویان هستند، باید نـسبت بـه اخـلاق حرفه‌ای تـدریس آگاهی داشته و با پایبندی به آن، سلامت فرایند یاددهی-یادگیری را تضمین نمایند. رعایت اخلاق آموزشی تضمین‌کننده‌ی سلامت فرایند یاددهی-یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می‏شود.
کلیدواژه ها