الزامات فقه اجتماعی در تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده
جامعه‏ی بشری در مسیری حرکت می‌کند که هرروز با مسائل جدید و نوینی روبه‌رو می‌شود. بر همین اساس، مدیریت این عرصه‏های نوین از دغدغه‌های بشر امروز است. این موضوع از دو جنبه در این پژوهش دارای اهمیت جدی است. از یک‌سو، لزوم به میدان آمدن فقه الاجتماع را موجه می‌کند و نظریه‌پردازی در این زمینه را ضروری نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نقش دانشگاه را در حل مسائل اجتماع مدنظر قرار می‌دهد. پیوند فقه الاجتماع و دانشگاه در موضوع حل مسائل اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز طرح مباحثی شود که در این مقاله تلاش می‌شود به بخش اندکی از آن‌ها اشاره شود. این پژوهش در پی آن است که به این سؤال پاسخ دهد که تکلیف و وظایف فقه الاجتماع در تبیین مفهوم، مصادیق و احکام مرتبط به مسئولیت اجتماعی دانشگاه چیست؟ مفهوم فقه اجتماعی و مفهوم مسئولیت اجتماعی از مفاهیمی هستند که تعاریف مختلفی برای آن‌ها بیان می‌شوند و اصول و مؤلفه‌های فقه اجتماعی، شامل اصل لزوم وجود حکومت، قاعده‏ی حفظ نظام و منع اختلال در آن، اصل نظم اجتماعی، اصل عدالت اجتماعی و اصل رعایت حقوق اجتماعی است و فرآیند موجه سازی و تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه در فقه اجتماعی در دو حوزه‏ی فرآیند موجه سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در فقه اجتماعی و فرآیند تبیین مفهوم و مصادیق مسئولیت اجتماعی دانشگاه در فقه اجتماعی صورت می‌گیرد.
کلیدواژه ها