نویسنده = محدثه معینی فر
تعداد مقالات: 3

1 تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران
محدثه معینی فر*؛ مرتضی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.05 K)

2 درک صنعتی یا فرهنگی از دانشگاه
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.26 K)

3 الزامات فقه اجتماعی در تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله