اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
2دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند
3استاد مدعو دانشگاه بیرجند
چکیده
دانشگاه به‌عنوان یک مرکز پژوهشی و آموزشی در تعامل با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی اخلاقی است. فراتر از این، توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج اخلاق حرفه‌ای در مشاغل و سازمان‌ها، ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می‌دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و راهکارهای اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارزش‌مداری به‌جای مسئله محوری و غفلت از عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای ازجمله مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی به شمار می‌آیند؛ لذا مداومت در عمل بر اساس ارزش‌هایى همچون تسلط بر نفس، مدارا در حد امکان، انتقادپذیرى، مشورت خواهی، قاطعیت اجرایى، حسن تدبیر، عدالت، انصاف و... باعث بهبود و گسترش اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالى و به دنبال آن محیط آموزشى و پژوهشى دانشگاه خواهد شد.
کلیدواژه ها