بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،
2گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
چکیده
پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای در گروی پیشرفت و ارتقای سازمان آموزشی و منابع نیروی انسانی است. در این راستا نیاز به افرادی است که باید دارای یکسری ویژگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای ازجمله دانش، تخصّص، تجربه، مهارت در حرفه و اخلاق و ارزش‌های اجتماعی و جهانی باشند. چراکه رعایت نکردن اخلاق پژوهش آن‌هم در بالاترین سطح تحصیلات و وجوه معرفتی، مسئله‌ای است که این روزها بلای جان آموزش عالی کشور شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزش ایران است. به این منظور مطالعه‏ی مروری با شیوه‏ی کتابخانه‌ای انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری از کلیه‏ی منابع در دسترس اعم از کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و سایت‌های اینترنتی معتبر در این زمینه بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که پیچیدگی‌های‌ نظام‌ آموزش عالی در عصر حاضر، نهادینه گشتن تعهدات اخلاقی در عوامل دانشگاهی اعم از مدیران، اساتید و دانشجویان را به شکل یک ضرورت درآورده تا بدین گونه افراد خود را ملزم به رعایت و پیروی از اصولی کنند که سلامت خود و جامعه‌ی علمی و همچنین سعادت کل اجتماع را تضمین کنند. تعهدات اخلاقی چه در آموزش و یادگیری، پژوهش و تولید علم و چه در مدیریت و رهبری دانشگاه سبب می‌شود تا محیطی بالنده و سلامت جهت دستیابی به آرمان‌های علمی و حرفه‌ای به وجود آید. لذا تمام متصدیان نظام آموزش عالی باید تلاش کنند تا با تقویت و توسعه‌ی روحیه‌ی اخلاقی در فضای آموزش عالی، تحقّق این مهم را تسهیل کنند.
کلیدواژه ها