دانشگاه و فساد اداری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (295.85 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
2کارشناس ارشد مدیریت دولتی - خط‌‌ مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران
چکیده
دانشگاه به‌مثابه‌ی یکی از نهادهای اصلی جامعه در قبال فساد اداری مسئول است. تحقیقات اندکی در مورد رابطه میان اخلاق اداری (به‌مثابه‏ی درمانی برای فساد اداری) و دانشگاه وجود دارد. پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از روش مرور اسکوپینگ به این سؤال پاسخ دهد که برای کاهش فساد اداری باید تئوری‌پردازی در مورد چه موضوعاتی در دستور کار محققان اداری قرار گیرد. این مطالعه نشان داد که ایفای نقش دانشگاه در کاهش فساد اداری، در گروی کمک به پژوهش‏هایی است که کانون توجه آن‌ها تئوری‌پردازی در مورد مدیریت اخلاقی است که خود شامل تحقیق و بررسی در مورد رویکردهای مدیریت اخلاقی، پیش‏نیازهای مدیریت اخلاقی، رابطه‏ی میان مدیریت دولتی جدید و اخلاق و مداخله برای تغییر رویکرد سنتی به رویکرد مدرن است.
کلیدواژه ها