فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی.

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (399.96 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1078-ETHICS (R1)
نویسندگان
1دانشجوی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
3استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان
چکیده
زمینه و هدف: تصمیم گیری اخلاقی و اخلاق حرفه ای، از مفاهیم نسبتا جدید در حوزه سازمان ها، به ویژه سازمان های آموزشی به حساب می آید. اهمیت این موضوع تا جایی است که در صورت عدم پرداختن و بی توجهی به آن، سازمان از جنبه های مختلف، متضرر می شود و به جای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت، مسیری معکوس را طی خواهد کرد. بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی در سازمان های آموزشی به روش فراتحلیل است، تا از این طریق بتواند به یک جمع بندی کلی در این زمینه برسد.
روش: مکانیسم اجرای پژوهش حاضر فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم‌افزار Cma2 استفاده‌شده است. هدف این روش، انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند و یکدست‌سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری از میان 63 پژوهش بود که 22 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند که پژوهش‌های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه‌های پایا به انجام رسیده‌اند.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی(0.359)، سبک رهبری تحول آفرین(0.301)، سرمایه فکری(0.446)، معنویت در محیط کار(0.571)، عدالت سازمانی(0.428)، بلوغ سازمانی(0.710)، سرمایه ساختاری(0.343)، سرمایه رابطه ای(0.333) و نظام اخلاقی رابطه معنی داری وجود دارد و هریک توانسته اند بخشی از تغییرات اخلاق حرفه ای را تبیین نمایند اما بین سرمایه انسانی با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلیدواژه ها