اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1049-ETHICS
نویسندگان
1گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.
2گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده
هم‌آفرینی به معنای آفرینش جمعی و مشترک با استفاده از مهارت‌ها، خلاقیت‌ها، توانایی‌ها و دانش جمعی است. هم‌آفرینی مستلزم این است که افراد بتوانند به صورت جمعی و در کنار هم به گفت و گو، تسهیم دانش و تعامل عمیق بپردازند. بنابراین تحقق هم‌آفرینی مستلزم تعهد به کوشش و پشتکار، مسؤلیت‌‌پذیری، همکاری، وظیفه‌شناسی، احترام به قانون، احترام به دیگران و خود است. بر این اساس اخلاق و هم‌آفرینی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق به طور ساده عبارت است از شناخت صحیح از ناصحیح و سپس انجام صحیح و ترک ناصحیح. رعایت اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی، برای موفقیت دانشگاه‌ها بسیار ضروری بوده و در شکل دادن روابط متقابل و همکاری اعضا با یکدیگر تأثیرگذار است. هدف این مقاله مروری که به کمک مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی منابع و مقالات مختلف تدوین شده است، تبیین رابطه اخلاق حرفه‌ای و هم‌آفرینی در دانشگاه است. بررسی‌ها نشان داد، در محیطی که به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود، همکاران تشویق می‌شوند که به یکدیگر احترام گذاشته و نسبت به هم احساس مسئولیت نمایند و در جهت مشارکت و هم‌آفرینی تلاش کنند.
کلیدواژه ها