وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (428.3 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه علوم تربیتی-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران- عضو هیات علمی
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان پرداخته است. شیوه انجام پژوهش با شناسایی شاخص ها در منابع پژوهشی، فراتحلیل است و بخش نگرش سنجی آن جزء مطالعات پیمایشی است. جامعه مورد بررسی، دانشجویان چهار رشته (علوم تربیتی، گردش گری، روان شناسی، زبان انگلیسی) دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران به تعداد 659 نفر و نمونه آماری به کمک جدول مورگان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 242 نفر انتخاب شدند. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی و ابزار تحقیق، پرسش نامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) بوده است. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه استفاده شده است. با انجام فراتحلیل، اخلاق حرفه ای شامل هشت شاخص (مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی) به دست آمد. تحلیل ها نشان داد امتیاز اساتید در تمامی شاخص ها در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد و وفاداری اساتید، بالاترین رتبه را از نظر دانشجویان دارد و شاخص همدردی با دیگران کمترین امتیاز را داشته است. این بررسی نشان داد که از نگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه در رعایت هشت شاخص اخلاق حرفه ای با وضعیت مطلوب فاصله دارند. لذا می توان اذعان نمود دانشگاه و نهادهای بالادستی آن هنوز نیازمند اقدامات موثرتری در ارتقای شاخص های اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاهی هستند.
کلیدواژه ها