فضیلت سازمانی: رویکردی سازمانی به اخلاق(دانشگاه فضیلت‌محور)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (549.93 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
فرهنگ اخلاق دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، از عناصر فرهنگ‌ساز جوامع در راستای اخلاقی و معنوی شدن جوامع است. امروزه لزوم توجه به مفهوم فضیلت سازمانی در دانشگاه‌ها به عنوان یکی از عنصر مهم، متعالی و حیا‌ت‌بخش دانشگاه‌ها بر جامعه علمی، فرهنگی و معنوی پوشیده نیست. از این رو پژوهش حاضر به مفهوم فضیلت سازمانی به مثابه رویکردی اخلاق سازمانی با هدف کاوش و تطور مفهوم وسیع فضیلت سازمانی در دانشگاه‌ها پرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، کیفی به روش اسنادی است. به این صورت که با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعات علمی داخلی و خارجی و استفاده از منابع اطلاعات علمی، مطالب مورد نظر جمع‌آوری و سپس با استفاده از تحلیل کیفی، مؤلفه‌های فضیلت‌سازمانی استخراج و مدل مفهومی مبتنی بر این یافته ارائه شد. مدل فضیلت سازمانی مستخرج از یافته‌ها شامل دوازده مؤلفه، خوش‌بینی سازمانی، بخشش سازمانی، اعتماد سازمانی، همدلی سازمانی، انسجام سازمانی، عدالت سازمانی، خیرخواهی سازمانی، شجاعت سازمانی، حکمت سازمانی، قدردانی سازمانی، وفاداری سازمانی و انعطاف‌پذیری سازمانی بود. نتایج نشان داد که باید عوامل ساختاری و فرایندی، عوامل رفتاری و نگرشی، رهبری و مدیریت و زمینه‌های محیطی و فرهنگی فضیلت‌محور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای استقرار و نهادینه شدن فضیلت سازمانی مورد توجه و مداقه صاحب‌نظران علمی و سیاست‌گذاران و مجریان نظام آموزش عالی قرار گیرد.
کلیدواژه ها