بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1023-ETHICS
نویسندگان
هیأت علمی - گروه معارف
چکیده
ارباب هنر از دیرباز علاوه بر عرضه هنر بی بدیل خود به مردم و هنر دوستان، تلاش کرده‌اند هنر خود را با تربیت شاگردان شایسته، زنده نگه دارند؛ این تربیت نه صرفاً در عرصه فن و مهارت بلکه پیشتر و بیشتر در ساحت اخلاق و معنویت بوده است؛ شاگرد نیز همت خویش در انتخاب استادی وارسته، صرف می نمود. از سوی دیگر این شاگردان نیز پس از رسیدن به مقام استادی، چنان کرده اند که استادان. از آثار برجای مانده از استادان و هنرمندان این بوم که می توان به خوبی تصویرگر این سلوک و خصیصه باشد می توان از آداب المشق ، صراط السطور و برخی فتوت نامه ها نام آورد. در این پژوهش بر سر آن هستیم تا بر اساس تدقیق در برخی از این آثار برجای مانده به روش کتابخانه ای و توصیف و تطبیق محتوای آنان، به این پرسش بپردازیم که روش اخلاقی هنرمندان و استادان هنرهای سنتی در تربیت شاگردان چه بوده؟ هم چنین نشان دهیم مشی و سلوک معنوی و اخلاقی استاد هنرمند و قابلیت شاگرد نقش اساسی و بنیادین در تربیت اخلاقی و هنری شاگرد داشته و دارد، گویی که عرصه هنر و هنروری میدان سلوک عرفانی اهل معرفت و استاد و شاگردِ هنر،گویی پیر و مرید این صحنه اند. آنچه از این تحقیق به امروز ما می آموزد، علاوه برشناخت ذخایر کهن صنفی، فروزاندن چراغی است فرا روی اهل هنر و آموزش عالی هنرهای سنتی در ارتباط تنگاتنگ معنویت و مهارت و هم آغوشی تهذیب و تذهیب .
کلیدواژه ها