تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1015-ETHICS (R1)
نویسندگان
1استاد
2دانشگاه فنی و حرفه ای
چکیده
یکی از اثرگذارترین نهادهای موجود در جامعه اسلامی که می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در اصلاح، تکامل و سعادت جامعه داشته باشد؛ دانشگاه است. دانشگاه بستر مناسبی برای شکل گیری رفتارهای انسانی و بیان اصول و ارزشهای اخلاقی است. دوران دانشجویی بهترین زمانی است که علاوه بر آموزش علوم و مهارت ها، اصول و شیوه کاربست اخلاق حرفه ای نیز فرا گرفته می شود. لیکن تاکنون الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار تبیین نشده است . لذا هدف از این تحقیق تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار در راستای ایجاد جامعه اخلاق مدار می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شده است .بدین منظور بعد از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی و در نهایت با بهره‌گیری از روش دلفی، تدوین و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ و انجام مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان ، برای تحقق دانشگاه اخلاق مدار؛ بایستی به اصول و ارزش ها( بیانات امام خمینی ، مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و ..) جهت سازها و زیر ساخت ها (ماموریت، رهبری اخلاق مدار ، فرهنگ اخلاق مدار و ..) کارکردهای دانشگاه اخلاق مدار (تربیت، آموزش، پژوهش و ...) دستاوردهای دانشگاه اخلاق مدار ( خروجی و نتایج و ..) توجه شود و در پایان نیز راه کارهای عملیاتی برای تحقق دانشگاه اخلاق مدار بیان شده است.
کلیدواژه ها