فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (460.06 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیلی بر پژوهش های پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراتحلیل بوده است ، جامعه آماری پژوهش شامل 573کار پژوهشی با عنوان اخلاق حرفه ای در دانشگاه های ایران مورد بررسی قرار گرفت در نمونه های مورد بررسی 80 درصد مقالات در قالب علمی – پژوهشی و 20در صد مقالات در در قالب مقالات همایشی می باشند همچنین معیار بازه زمانی تاریخ انتشار نه تاریخ انجام پژوه بوده است ،توزیع مقالات منتشر شده با اخلاق حرفه ای در دانشگاه های ایران نشان ازکاهش این پژوهش ها در دو سال اخیر دارد. 60درصد مقالات که با مضمون اخلاق حرفه در دانشگاه های ایران بررسی شد توسط هیئت علمی دانشگاها نوشته شده است و 40 درصد هم توسط دانشجویان دانشگاها نوشته شده است : برای این که چند درصد از مقالات توسط پژوهشگران مرد و چند درصد توسط پژوهشگران زن نوشته شده است معیار در این پژوهش نویسنده مسئول است . که 55 درصد پژوهش ها توسط پژوهشگران مرد و 45درصد توسط پژوهشگران زن انجام شده اند. همچنین مولفه های مورد بررسی شامل مقایسه اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه ها، اخلاقه حرفه ای در تدریس اساتید، الکو محوری آموزش اخلاق حرفه ای،مبانی ترویج اخلاق حرفه ای،مولفه های اخلاق حرفه ای،وضع موجود اخلاق حرفه ای،اخلاق حرفه ای کتابداران،ارزیابی اخلاق حرفه ای می باشند
کلیدواژه ها