طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
کد مقاله : 1011-ETHICS (R1)
نویسندگان
1دانشچوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی
چکیده
دانشگاه ها در حال حاضر به عنوان بازیگران اصلی اقتصادی درون مناطق به شمار می روند که الگوهای جدید مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه، دانشجویان را به عنوان بازیگران کلیدی تصور می‌کنند که باورها، گرایش‌ها و باورشان را در روند یادگیری حرفه‌ای و در تمایلاتشان برای خدمت به جامعه و هم‌راستا با مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه، ابراز می‌کنند؛ به همین جهت، هدف از این پژوهش طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه تهران می‌باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان حضوری دانشگاه تهران می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی است. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه اشباع نظری است که در نمونه 18 اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. نتایج پژوهش، مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی دو بعد زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه با مولفه های رفتارها، اقدامات و باورها در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه و کارآفرینی سازمانی شامل دو مولفه گرایش کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه شناسایی گردید. در مجموع2 بعد، 5 مولفه و 31 کد شناسایی گردید.
کلیدواژه ها