فناوری‌های نوظهور، چالش‌های اخلاقی و نقش آفرینی دانشگاه
کد مقاله : 1235-ETHICS
نویسندگان:
امین جانقربانی1، فاطمه یزدیان *2
1گروه بیوفناوری، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2گروه علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
فناوری‌های نوظهور در دهه‌ی اخیر در سراسر دنیا رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند به گونه‌ای که این فناوری‌ها تاثیر عمیقی در زندگی انسان‌ها گذاشته‌اند. این فناوری‌ها نقش ارزشمندی در ارائه خدمات به افراد اجتماع دارند اما در مقابل استفاده از آن‌ها مسائل و نکات بحث برانگیزی را در حوزه مسائل اخلاقی ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی فناور‌ی‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، رباتیک، واسط‌ مغز رایانه، داده کاوی دادگان حجیم و مسائل مرتبط با بیوتکنولوژی مانند ژن درمانی، ویرایش ژن و شبیه‌سازی پرداخته شده است. علاوه بر این، مسائل اخلاقی مرتبط با هر یک از این فناوری‌ها مطرح گردیده است. در نهایت نقش مرکزی دانشگاه در شناخت این چالش‌ها و تهیه و تدوین اصول اخلاقی مرتبط با این فناوری‌های نوظهور تبیین و مطالعه شده است. امید است که با تمرکز بیشتر بر روی تک تک این زمینه‌ها چالش‌های اخلاقی به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و متخصصان هر حوزه به بررسی دقیق زوایای اخلاقی هر یک از فناوری‌ها پرداخته و اطلاعات و دانش لازم برای تبیین و تدوین این قوانین تولید شود.
کلیدواژه ها:
تکنولوژی‌های نوظهور، هوش مصنوعی، رباتیک، واسط مغز رایانه، بیوتکنولوژی، اخلاق
وضعیت : مقاله منتشر شده است
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار