دوگانگی عاملیت و ساختار در تعیین‌کنندگی فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1هیات علمی
2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده
گیدنز در نظریه ساخت‏یابی، تلاش می‏کند تا موضوع دوگانگی، بین عاملیت و ساختار را حل کند. او ابتدا از دو ایده در مورد ساخت و عاملیت که یکی، شیوه اندیشیدن درباره ساخت و دیگری اینکه عاملیت تنها محصور در درون فرد است، فاصله‏ می‏گیرد و سپس به‌جای آن عاملیت را جریان کنش‌های مردم تلقی می‏کند و آن را به خودآگاهی آنان مرتبط می‏سازد در این مقاله با رویکرد نظری گیدنز به تبیین نگرش دانشجویان در ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی پرداخته شد و اینکه ارزیابی از ساختار دانشگاه و عاملان دانشگاهی تا چه میزان در تبیین نگرش دانشجویان برای ایجاد فضای اخلاقی مؤثر است.
تحقیق حاضر از نوع تبیینی است و از لحاظ روش‌، یک تحقیق پیمایشی‌ به‌حساب می‌آید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل‌ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال‌ 98 می‌باشد‌. ابزار‌ گرد‌آوری داده‌ها‌ در این تحقیق‌ پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد‌ که پس از بررسی روایی و پایایی آن با تلفیق نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌بندی نامتناسب و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول‌ کوکران، در بین‌ 381 نفر از دانشجویان مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس اجرا شده است.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارزیابی از ساختار دانشگاه به‌طور مستقیم بر ایجاد فضای اخلاقی مؤثر است و ارزیابی از عاملان دانشگاهی به‌طور غیرمستقیم از مسیر ارزیابی از ساختار دانشگاه بر ایجاد فضای اخلاقی دانشگاهی در بین دانشجویان اثر می‌گذارد.
کلیدواژه ها