بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کارشناس آموزش دانشگاه شیراز
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز (100 نفر) بود. نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای تصادفی بود. از بین کارشناسان آموزش مورد مطالعه، به طور تصادفی تعداد 79 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد عملکرد شغلی پاترسون و اخلاق حرفه‌ای کادوزیر بوده است. محاسبه‌ی پایایی با روش آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن توسط خبرگان و اهل فن مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین اخلاق حرفه‌ای و ابعاد مسئولیت-پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری‌جویی و رقابت‌طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی با عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد مسئولیت‌پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، احترام به دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در رابطه با عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز نقش پیش‌بینی کنندگی دارند؛ در حالی که ابعاد برتری‌جویی و رقابت‌طلبی و همدردی با دیگران در رابطه با عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز، نقش پیش‌بینی کنندگی ندارند.
کلیدواژه ها