شناسایی لایه‌های اثربخشی استاد از دیدگاه اعضای هیئت علمی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران
چکیده
هدف این پژوهش شناخت لایه‌های اثربخشی استاد است؛ استادی که بر دانش، ادراک، احساس و شیوة زیست دانشجویان در دامنة زمانی گسترده اثرگذار بوده و یادگیری عمیق را محقق می‌کند. شناخت ویژگی‌های چنین استادی منوط به شناخت اندیشه، نگرش، ارزش‌ها و منش او است که پشتوانة چنین اثری قرار می‌گیرد. به این منظور با اتخاذ راهبرد کیفی، مصاحبة نیمه‌ساختاریافته‌ با نمونه‌ای انتخاب شده به صورت هدفمند و به شیوة گلوله برفی شامل 17 نفر از اعضای هیئت علمی انجام شد. مصاحبه‌ها بر اساس نگرش، ارزش، دانش، منش و کنش تحلیل شدند و اثر باور توحیدی نیز در هر لایه مورد کنکاش قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تعهد اخلاقی استاد در لایة نگرش بر سایر لایه‌های اثربخشی و بر چیستی ارزش‌ها و چگونگی مواجهه با دانش و منش و کنش او تأثیر می‌گذارد. در این میان، باور توحیدی در عمق‌ بخشی و پایداری این تعهد و پیامدهای آن مؤثر خواهد بود.
کلیدواژه ها