ارزیابی اخلاق حرفه‌ ای کارشناسان آموزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مدیریت آموزشی / دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران
2استاد/ مدیریت آموزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی / دانشگاه شهید بهشتی / تهران
3استاد/ مدیریت آموزشی/دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی / دانشگاه شهید بهشتی / تهران
چکیده
توسعه و پیشرفت هر جامعه، مرهون نیروی انسانی کارآزموده‌ای است که رعایت مولفه‌های اخلاقی را سر لوحه کار خود قرار داده است. پژوهش حاضر، به منظور «ارزیابی اخلاق حرفه‌ای کارشناسان آموزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته است.
این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، کمی از نوع پیمایشی‌است. جامعه آماری شامل 1214 نفر از دانشجویان فعال دانشکده، 46 نفر از اعضای هیئت علمی و 8 نفر از کارشناسان آموزش می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه ‌گیری طبقه‌ ای نسبی تعداد 292 نفر از دانشجویان، 41 نفر از اعضای هیئت علمی و 8 نفر از کارشناسان آموزش به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای در قالب 13 مولفه اخلاق حرفه‌ای و تعداد 51 گویه بر مبنای طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. جهت روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد و همچنین؛ پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 می‌باشد که تایید گردید جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تی‌تک گروهی، لوین، فریدمن، شاپیر و ویلک و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که، مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای توسط کارشناسان آموزش دانشکده بالاتر از متوسط ارزیابی می‌گردد. میانگین امتیاز مولفه تعهد و وجدان کاری ‌با مقدار 78/2 پایین‌ترین میانگین نمره از نظر افراد نمونه و میانگین امتیاز مولفه رازداری و امانت‌ داری با مقدار 07/4 بالاترین میانگین نمره از نظر افراد نمونه ارزیابی شده‌است
کلیدواژه ها