شکلگیری دانشگاه اخلاق مدار با تکیه بر شاخص های اخلاقی از منظر قرآن کریم.
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
سلوک اخلاقی و اعتلای ارزش‌های اخلاقی در جوامع از دیرباز تاکنون دغدغۀ فیلسوفان، متفکران، اندیشمندان و روان‌شناسان بوده است. از جمله نهادهای گوناگونی که نقش اخلاق در آنها بعد از خانواده و مدرسه، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دانشگاه است. ازآنجاکه یکی از رسالت‌های دانشگاه تعلیم و تعلم و آموزش در کنار پرورش است، پرداختن به اخلاق در این نهاد از جایگاه و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
در این پژوهش با توجه به زمینه عقیدتی و فرهنگی کشور ایران و با توجه به تحقق آرمان دانشگاه اسلامی، با بهره گیری از کتاب آسمانی قرآن ، به شناسایی و معرفی شاخص های اخلاقی در راستای شکلگیری دانشگاه اخلاق مدار که وجهی از دانشگاه اسلامی می باشد، مبادرت ورزیده شده است.
در این پژوهش کیفی با مطالعه اسنادی ، چهار شاخص ارتباط با خدا ، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت با 88 گویه متناسب با بستر دانشگاه بررسی و ارائه شده است. با بررسی و بهره گیری و تربیت اخلاقی فرد دانشگاهی بر اساس این شاخص ها، امید به تحقق دانشگاهی اخلاق مدار است.
کلیدواژه ها