مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران کد پستی6517838695
چکیده
هدف پژوهش حاضر مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا به تعداد 735 نفر بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 253 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و خاصاً مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون، تروینو و هریسون(2005) و پرسشنامه وفاداری سازمانی محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد رهبری اخلاقی دارای اثر مثبت و معنادار بر وفاداری سازمانی کارکنان در سطح 05/0 هستند، دامنه اثر ابعاد رهبری اخلاقی از 41/0 تا 48/0 است که بیشترین اثر مربوط به بعد روابط بین فردی و کمترین اثر مربوط به بعد الگو بودن است. ابعاد سه گانه رهبری اخلاقی قادر به تبیین 19 درصد واریانس وفاداری سازمانی کارکنان هستند که این مقدار دارای تی(21/5) است که بیانگر معنادار بودن واریانس تبیین شده وفاداری سازمانی کارکنان توسط ابعاد رهبری اخلاقی است.
کلیدواژه ها