مطالعه ای در باب چالش های اخلاقی در نظام آموزش عالی ایالات متّحده آمریکا
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
2استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
چکیده
همه‏ ساله، بسیاری از کالج‏ها و دانشگاه‏های ایالات متّحده در رده‏بندی بهترین دانشگاه‏های دنیا، در صدر فهرست‏های معتبر گوناگون قرار می‏گیرند. با این حال، این دانشگاه‏ها نیز با چالشهای متعددی در حوزة اخلاق اعم از مسائل قومی و نژادی، پذیرش دانشجویان خارجی، تخصیص ظرفیّت، فساد اداری، غیبت غیرموجه اساتید، سوءاستفادة جنسی، تبعیض، نقض اخلاق پژوهشی و اخذ مبالغ غیرقانونی از دانشجویان روبرو هستند. در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعة مشترکات منشورهای اخلاقی مصوب دانشگاه ها قصد داریم تا ضمن مطالعة مقولة اخلاق و نمود یا فقدان آن در نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا در مقطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه اقدامات عملی مبارزه با نقض اخلاق طی سال های 2020- 2003 در این کشور بپردازیم. بدین منظور، بررسی می‏شود که چگونه در پرتو تلاش‏های یونسکو برای معرّفی نظام ارزیابی اخلاق، در سه سطح آموزشی و پژوهشی و اداری، در نهادهای آموزشی تحصیلات تکمیلی و طرّاحی «راهنماهای رفتاری» در سال‏های اخیر، حمایت‏های مؤثّری از سوی مؤسّسات و همچنین دادگستری این کشور بالأخص دیوانعالی ایالات متّحده آمریکا در حمایت از اخلاق آموزشی صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها