بهروزی علم و عالم در پرتو پرورش فضایل: مروری بر تأثیر پرورش فضایل ساحات پنجگانه در رشد اخلاقی دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان
2استادیار گروه معارف دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
چکیده
نوشتار پیش رو ضمن بررسی فضایل اخلاقیِ هریک از ساحات پنجگانه وجود آدمی، در صدد بازنمایی تأثیر اصلاح شخصی در اصلاح اجتماعیِ مجامعی مانند دانشگاه است. در این مجال ابتدا به توصیف و تشریح هریک از ساحات پنجگانه‌ی اعتقادات، احساسات، خواسته‌ها، گفتار و کردار پرداخته شده و سپس برخی از مهم‌ترین فضایل مربوط به آن‌ها، نمونه‌هایی از تأثیر کسب و پرورش این فضایل در بهروزی دانشگاه و عواقب ترکشان در انحطاط آن ذکر شده است. گردآوری اطلاعات بیشتر با مطالعات پشت میزی و فرآوری آن‌ها از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. بررسی فضایل به روش پیشگفته، بدون شک از جمله ابتکارات مصطفی ملکیان است که نگارندگان ضمن تطبیق آن با معضلات دانشگاهی، بار دیگر بر تأثیر اصلاح فرهنگی و اصالت فرهنگ در اصلاحات اجتماعی تأکید ورزیده‌اند‌ و آنرا ضرورتی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب برشمرده‌اند. نظم پدید آمده در بررسی فضایل اخلاقی مرهون این ابداع ارزشمند است.
کلیدواژه ها