مبانی، مولفه‌ها و ویژگی‌های دانشگاه اخلاق مدار
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
2دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
3دانشجوی دکتری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
چکیده
نقش با اهمیت آموزش در تعالی انسان‌ها و نیز شکل‌گیری تمدن‌های بشری، برهیچ کس پوشیده نیست. در این بین، مراکز آموزشی جامع بخصوص مراکز دانشگاهی با توجه به اینکه خود متولی آموزش و تربیت نسل‌های بعدی می‌شوند، از نقش ویژه‌ای در جوامع برخوردار هستد. این جایگاه والا باعث می‌شود که مقوله اخلاق دانشگاهی بخصوص در معانی اخلاق سازمان و اخلاق کار در این سازمان‌ها مرکز توجه اندیشمندان و صاحبنظران دینی، فرهنگی و اخلاقی جوامع قرار گیرد. در ایران نیز با توجه به برخورداری از دین مبین اسلام، اخلاق و مباحث پیرامون آن مورد عنایت خاصی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری تعداد 139 نفر از اساتید دانشگاه گیلان می باشند. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری کاربردی و از نظر هدف تحقیقات توصیفی- تحلیلی می‌باشد و از لحاظ انواع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. در جمع آوری اطلاعات برای پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه که معمول ترین و مرسوم‌ترین روش جمع آوری اطلاعات می‌باشد، استفاده شئه است. بدین منظور پرسشنامه‌ای با 25 پرسش 5 گزینه ای براساس طیف لیکرت طراحی گردید و همچنین برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران (برای جامعه محدود) استفاده شده است که با توجه به محاسبات صورت گرفته در فرمول،حجم نمونه برابر با مقدار 103 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده نمودیم. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مولفه های سیاستگزاران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان بر شکل‌گیری دانشگاه اخلاق مدار بود.
کلیدواژه ها