راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده
اخلاق، معنویت و ارزش‌های اخلاقی سرشتی متمایز از مصلحت موقت و علاقات شخصی دارند. بلکه هدف از اخلاق، ارج نهادن به کرامت انسان در جامعه است که افراد آن جامعه از رذایل اخلاقی به دور باشند. مقاله‏ی حاضر می‌کوشد با بررسی ظرفیت‌ها و مصادیق اخلاق و ارزش‌های آن، راهکارهای عملی برای رشد اخلاق در دانشگاه‌ها ارائه دهد. حال سؤال این است آیا دین و معنویت با ظرفیت‌های اسلامی، توانایی ارائه‏ی راهکاری عملی برای رشد اخلاق در دانشگاه‌ها و ارائه‏ی الگوی رفتاری در حوزه‌های گوناگون را دارد یا خیر؟ طبق یافته‌‌های موردنظر، می‌توان گفت یکی از اصول پیشرفت و سعادت، رعایت اخلاق در هر زمینه است که دین اسلام با ظرفیت‌های غیرقابل‌انکار به‌ویژه در بحث اخلاق، تلاش دارد تا انسان را به کمال و رسیدن به اهدافش یاری کند. ازاین‌رو دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با به‌کارگیری ظرفیت‌هایی که دین اسلام، به‌ویژه در بحث رشد اخلاق عملی، به راهکاری مؤثر در این زمینه دست یابند. هدف اصلی پژوهش، ارائه‏ی راهکار و الگویی مناسب برای رشد عملی اخلاق بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. مطابق یافته‌های تحقیق، شرایط مؤثر بر رشد اخلاق شامل الگوبرداری از عوامل موجد اخلاق عملی، فرهنگ‌سازی، آموزش همه‌جانبه‏ی اخلاق دینی و گسترش ایدئولوژی دینی است. هدف اساسی از رشد اخلاق به‌صورت عملی، رسیدن و ارج نهادن به کرامت انسانی بوده است که با بیان ظرفیت‌ها، راهکارهای مناسب، مصادیق اخلاق عملی و الگوهای رفتاری، شاهد رشد اخلاقی در جامعه‏ی دانشگاه خواهیم بود.
کلیدواژه ها