تبیین رسالت اخلاقی دانشگاه در تعالی جامعه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
معاونت نهاد رهبری دانشگاه آزاد استان تهران
چکیده
این مقاله گامی به‌سوی تبیین مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه است. دانشگاه‌ها یکی از تأثیرگذارترین محیط‌ها به‌منظور نهادینه کردن اصول و ارزش‌های اخلاقی قلمداد می‌شوند. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ تفسیری، ابتدا اهمیت آموزش عالی درزمینه‌ی مسائل اخلاقی جامعه موردبررسی قرار می‌گیرد. با تکیه بر کارکردهای متعدد این نهاد، سازوکارهایی همچون آموزش و پژوهش اخلاق محور، ارائه‏ی الگوی فضیلت، آسیب‌شناسی و اصلاح ناهنجاری‌های اخلاقی، یکپارچه‌سازی چارچوب تصمیم‌گیری، تجلیل و تکریم بزرگان علم و ادب و ترمیم گسست علم و نیازهای جامعه جهت تحقق رسالت اخلاقی تبیین گردید. سپس هر یک از این امور که در کارکرد اخلاقی دانشگاه مؤثر می‌باشند، به همراه راهکارهای اجرائی بررسی می‌شود. توجیهات شخصی و سازمانی به‌عنوان بزرگ‌ترین آفت اصلاح رفتار و عمل به وظیفه برشمرده شده است. در پایان، بر اساس تحلیل جایگاه مهم آموزش عالی در مسائل اخلاقی و راهکارهای پیشنهادی، نتیجه گرفته می‌شود که رشد و تعالی جامعه توسط دانشگاه یک ضرورت تحقق‌پذیر است.
کلیدواژه ها