ماجرای نهایی علم و ثروت

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشجو
چکیده
در این نوشتار ابتدا به طرح برخی از عوامل مؤثر در بی‌اخلاقی پژوهشی پرداخته و سپس راهکارهایی برای کاهش این ناهنجاری پیشنهاد شده است. مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده ازنظر نگارنده، عوامل اقتصادی و شغلی و در مرتبه‌ی بعدی عوامل روانی ناشی از بیهوده بودن تلاشِ مؤثر پژوهشی است. تناسب نداشتن شغل و درآمد افراد با سطح تحصیلاتشان و وفور مدارک علمی تولیدشده توسط انواع دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، فضای روانی ناامیدکننده‌ای برای افراد بااستعداد ایجاد می‌کند. اجبار دانشجویان به چاپ مقالات در مجله‌های معتبر درحالی‌که وقت و امکانات مناسب در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد، منجر به ایجاد بازار سیاه مقالات و پایان‌نامه‌هایی می‌شود که نتیجه‌ی آن در وضع علمی و مدیریتی اکنونِ جامعه مشهود است. برای رفع این عوامل نیاز به تغییر اساسی دیدگاه سیاست‌گذارانِ کلانِ علمی و گذر از نگاه ابزاری به دانشگاه و دانشجو برای تبلیغات داخلی و بین‌المللی است.
کلیدواژه ها