مسئولیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در جامعه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
آموزش علوم اجتماعی-دانشگاه فرهنگیان-پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج
چکیده
ارزش‌های اخلاقی و نقش کارکردی آن‌ها در جوامع انسانی به‌هیچ‌وجه قابل‌انکار نیستند. از نگاه کارکردی همه‏ی افراد جامعه وظایفی دارند و به‌تناسب وظایف، انتظاراتی نیز از افراد می‌رود. در این میان نقش اخلاقی دانشجویان همواره موردتوجه و تأکید بوده است. در این میان می‌توان به نقش حیاتی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد که درواقع مهندسان ساختاری کشور هستند. در این مقاله ابتدا به مقوله‏ی اخلاق پرداخته‌شده و بر لزوم اجرایی آن در جامعه تأکید شده و در قسمت بعد نشان داده‌شده که اخلاق دانشجویی که از الزامات دانشگاهی است، در میان همه‏ی دانشگاه‌های موجود در آموزش عالی و به‌ویژه دانشگاه فرهنگیان نقش برجسته‌ای دارد. در این مقاله سعی شده با روش کتابخانه‏ای مبتنی بر فیش‌برداری و پژوهش روایی، به بررسی نقش دانشگاه فرهنگیان و وظیفه‏ی اخلاقی آن در نهاد آموزش‌وپرورش با تکیه‌بر نقش دانشجو معلمان در سیستم آموزشی پرداخته شود. متأسفانه امروزه شاهد تفاوت نگاه به پدیده‏ی اخلاق هستیم. در نگاه اول اخلاق را مجموعه‌ای منسجم دارای بار ارزشی شناخته می‏شود که مستلزم درونی سازی در افراد است و می‏توان در این نگاه اخلاق متعهد را نیز در نظر آورد ولی آیا اخلاق متعهد پایدار در همه‏ی عرصه‌ها خواهد بود؟ متأسفانه در ساختار آموزش‌وپرورش کشور همیشه نگاه اخلاق متعهد با صرف‌نظر از سایر جنبه‏ها حاکم بوده است که همین عامل باعث می‏شود نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی درزمینه‌ی تعلیم و تربیت باشیم.
کلیدواژه ها