راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه ایلام دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
چکیده
تهذیب و تعلیم، رسالت آموزش محسوب می‌شود که در صورت توجه نکردن به آن، آسیب‌هایی را متوجه انسان می‌نماید. بدین ترتیب، آموزش‌های دانشگاهی باید کامل و غنی بوده و به همه‏ی ابعاد وجودی انسان توجه نماید. با توجه به این‌که دانشگاه مرکز تغییرات، ارزش‌ها و افکار نو است، توجه به بحث رشد اخلاقی در فرایند یاددهی- یادگیری مدرس و فراگیر اهمیت خود را نشان می‌دهد. مسئله‌ی تربیت اخلاقى در قرآن کریم موردتوجه و عنایت خاصى است و اصولاً نگرش قرآن به مقوله‏ی اخلاق چنان است که عناصر لازم براى تربیت اخلاقى را در متن خود دارد. روش تحقیق به‌کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. به همین منظور اطلاعات از طریق دیگر موتورهای جستجوگر، منابع چاپی کتابخانه‌ای، بررسی کتب و پیشینه‏ی مطالعاتی و تحقیقات انجام‌شده پیرامون آموزش‌عالی و رشد خلاقی به لحاظ عنصر هدف گردآوری شد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات است. در این راستا، ابتدا مفهوم تربیت اخلاقی بررسی‌شده و ضمن بیان رشد اخلاقی در محیط دانشگاه و اهداف آن و رشد اخلاقی در قرآن کریم، به راهکارهای عملی برای رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات پرداخته می‏شود.
کلیدواژه ها