مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولان دانشگاه اخلاق مدار
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
مسئولیت حقوقی و اخلاقی دانشگاه از اموری است که ازلحاظ عرفی و شرعی بر عهده‌ی مسئولان دانشگاه است و دانشگاه در قبال جامعه، این ‌مهم را بر عهده دارد. تاکنون در مورد مسئولیت و تکالیف مسئولان و کارکنان دانشگاه پژوهش‌هایی صورت گرفته است اما این موضوع در دو زمینه‏ی حقوقی و اخلاقی کمتر موردتوجه بوده است. در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده شود که مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولان دانشگاه اخلاق مدار شامل چه موارد و مصادیقی است و این کار چه ضرورتی را در پیش دارد؟ در پاسخ، مسئولیت حقوقی مسئولان دانشگاه که با برداشت از قران و قانون اساسی همراه است، بیشتر در صورت رعایت نکردن دارای ضمانت اجرا ناست که باید علاوه بر عمل به این مسئولیت‏ها، نظارت دقیق بر حسن انجام هم شکل بگیرد. در این پژوهش به مصادیقی از تکالیف مسئولان و کارکنان در این زمینه و در ارتباط با مسئولیت اخلاقی مسئولان دانشگاه اشاره شده است که باآنکه در صورت رعایت نکردن، این موارد اغلب دارای ضمانت اجرا نمی‌باشند اما اثرات منفی و رو به فسادی دارد و در صورت عمل به آن باعث ایجاد فضایل انسانی و پیشرفت در دانشگاه اخلاق مدار می‌شود و اگر دانشگاهی تهی از عدالت و حقوق و اخلاق باشد، دیگر امیدی به ادامه‏ی مفید و کاربردی دانشگاه نخواهد بود. در صورت رعایت این موارد می‌توانیم دانشگاهی اخلاق مدار و قانون‌مدار و به‌دوراز فساد و کج روی داشته باشیم.
کلیدواژه ها