عامل اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دبیر آموزش و پرورش
2دبیر آموزش‌وپرورش
چکیده
محیط اجتماعی دانشگاه به‌مثابه‌ی نهاد متولی تولید علم، نقش عمده‌ای را در انتقال فرهنگ، درونی کردن هنجارها و ارزش‌های دانشگاهی- حرفه‌ای و توسعه‏ی مفهوم مبادله‏ی اجتماعی ایفا می‌کند. دانشگاه دارای یک نظام هنجاری درونی و خاص است. این هنجارهای درونی جهان‏شمول سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به‌تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی از ویژگی هنجاری یا به‌زعم صاحب‌نظران، حوزه‏ی آموزش عالی، از مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. توسعه و ارتقاء کارکردهای سه‌گانه‌ی دانشگاهی با اخلاق حرفه‌ای اعضای دانشگاهی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد به‌طوری‌که امروزه اخلاق حرفه‌ای و مباحث مربوط به آن همچون مسئولیت علمی، باور به خود کارایی، حس تعلق به اجتماع علمی و باور به مسئولیت اجتماعی به ضرورتی انکارناپذیر در فعالیت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاهی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی تعاریف اخلاق حرفه‌ای، تاریخچه‏ی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی و اخلاق حرفه‌ای، ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه و استراتژی‌های درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی پرداخته است.
کلیدواژه ها