بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط در سال تحصیلی 1398-1399
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه ازاد اسلامی خوی گروه علوم تربیتی
چکیده
هدف اصلی پژوهش، تعیین ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط بود. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر ازنظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و ازنظر نحوه‏ی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه‏ی آماری را کلیه‏ی دبیران دوره‏ی متوسطه‏ی شهرستان شوط، به تعداد 141 نفر (79 مرد و 66 زن) تشکیل دادند. حجم نمونه‏ی آماری با استفاده از جدول مورگان، 101 نفر برآورد گردید که از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای اقدام به نمونه‌گیری شد. جهت اندازه‏گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‏ی ذهنیت فلسفی سیف هاشمی و پرسشنامه‏ی اخلاق حرفه‌ای سبحانی نژاد (1890) استفاده شد که روایی آن‌ها توسط استاد راهنما تائید و پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب 191/0 و 168/0 به دست آمد. با توجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط رابطه‏ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (482/0=r؛01/0 >p). بین مؤلفه‏های ذهنیت فلسفی، جامعیت (471/0=r؛01/0 >p)، تعمق (816/0=r؛01/0 >p) و قابلیت انعطاف‌پذیری (808/0=r؛01/0 >p) با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط رابطه‏ی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که از بین مؤلفه‌های ذهنیت فلسفی، مؤلفه‌های جامعیت و انعطاف‌پذیری قادر به پیش‌بینی اخلاق تدریس دبیران می‌باشند (62/14=F؛01/0 >p).
کلیدواژه ها