ناهنجاری‌های اخلاقی پاندمیک عصر فناوری اطلاعات و دانشگاه اخلاق مدار
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه معماری- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه مازندران- بابلسر-ایران
چکیده
آدمی در اعصار مختلف با چالش‌های مادی، معنوی و اخلاقی مختلفی روبرو گردیده است. برخی از این چالش‏ها، محلی و محدود بوده و برخی دیگر چالش‏هایی فراگیر و جهانی می‏باشند. شیوه‏ی ادراک و فهم چالش‏ها و عکس‏العمل آدمی در مقابل مسائل اخلاقی، گوناگون بوده است. برخی انکار، برخی فرصتی برای سوءاستفاده و برخی به پیشگیری و چاره‏جویی پرداخته‌اند. یکی از چالش‏های اخلاقی جهانی عصر فناوری اطلاعات، مفهوم مالکیت و سرقت در محصولات نرم‌افزاری و سمعی و بصری است. این مقاله فرضیه‏ی بهره‏‏گیری از نرم‌افزارهای سرقتی به خاطر عللی همچون جنگ، تحریم و استیفای حق را رد نموده و عوامل دیگری را در بروز این چالش جهانی مؤثر می‏داند. بررسی جوامع مختلف نشان می‌دهد که کشورهای با دین، فرهنگ، اقتصاد، اقلیم و جمعیت متفاوت، به‌صورت گسترده‌ای درگیر این چالش می‌باشند و این چالش را به ناهنجاری پاندمیک و فراگیر و همه‌گیر جهانی بدل نموده است. دلیل اصلی این مقاله در غیراخلاقی بودن به‌کارگیری نرم‌افزارهای سرقتی را موافقت کاربر با قرارداد لایسنس از طرفی و نقض قرارداد و توافق بعد از امضای آن از جانب دیگر است. در ادامه، پیشنهاد‌هایی برای نهادهای فرهنگی، نهاد علم و دانشگاه و کاربران و تولیدکنندگان نرم‌افزار برای کاهش این ناهنجاری اخلاقی جهانی ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها