الگوی اخلاقی بسترساز دانشگاه اخلاق‌مدار (بر مبنای نظام فکری شیعی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه اخلاق، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران
چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی بستری برای تحقّق دانشگاه اخلاق‌مدار بر مبنای اندیشه‏ی شیعی است. بر اساس نظریه‏ی اخلاق فضیلت موردنظر شیعه، وجود الگوی اخلاقی یکی از ارکان مهم برای تشخیص معیار ارزش است. پژوهش حاضر می‌کوشد وجود چنین الگویی را بر مبنای اندیشه شیعی معرفی نموده و نحوه‏ی تأثیر آن را به‌عنوان بستری برای سامان‌دهی دانشگاه اخلاق‌مدار تبیین نماید. به این صورت که حقیقت امام به‌عنوان انسانی ایده‌آل و آرمانی و با فضیلت‌ترین فرد می‏تواند به‌عنوان الگویی اخلاقی برای جامعه‏ی امروزی معرفی شود. بر اساس اندیشه‏ی شیعی، چنین فردی کمک می‌کند که پیروان او نیز انسان‌هایی بافضیلت باشند. در این پژوهش ابتدا به‌طور اجمالی، رویکرد اخلاق فضیلت و ضرورت وجود الگوی اخلاقی را بیان می‌کند و سپس ضرورت الگوی اخلاقی بودن امام تبیین می‌شود. در گام سوم، برخی ویژگی‌های امام به‌عنوان فاعلی فضیلت‌مند و الگویی اخلاقی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه اخلاق‌مدار بیان می‏شود.
کلیدواژه ها