تأثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شوشتر

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1تاثیر ماهیت و مولفه های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شوشتر
2روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تأثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار در بین کارکنان دانشگاه پیام نور شوشتر انجام گرفت. روش پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه‏ی آماری پژوهش شامل کلیه‏ی کارکنان پتروشیمی مارون به تعداد 3700 نفر است. حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و فرمول کوکران به تعداد 343 نفر انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‏ی اخلاق عرفانی و سبک زندگی اخلاق مدار نعمتی و همکاران (1398) است. روایی پرسشنامه مورد تائید صاحب‌نظران قرار گرفت. پایایی ابزارها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 84/0 و 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و سطح آمار استنباطی و نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها