الگوی عملی پیشرفت انجمن‌‌های علمی دانشجویی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، پردیس حکیم فردوسی
چکیده
هدف این مقاله طراحی الگوی مطلوب پیشرفت برای عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌ها بر اساس بیانیه‏ی گام دوم انقلاب از طرف مقام معظم رهبری است. روش به‌کاررفته در این پژوهش، روش توصیفی از نوع مروری است که به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع موجود و با ابزار فیش‌برداری انجام شده است. بر اساس نتایج، در بیشتر کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال‌توسعه، دانشگاه و دانشگاهیان نقش مهمی را در مسیر توسعه‏ی ملی ایفا کرده‌اند، در همین راستا، انجمن‌های علمی هر دانشگاه نقش مهمی را برای نیل به این هدف خواهند داشت، بنابراین نکته در بیانیه‏ی گام دوم انقلاب که در 22 بهمن 1397 برای عموم ملت ایران منتشر شده است، تأکید ویژه‌ای به نقش دانشگاه و دانشگاهیان، برای ساختن تمدن نوین اسلامی با تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی دارد. در این مقاله با توجه به موارد در بیانیه، به اهمیت انجمن‌های علمی، ترسیم الگوی مطلوب و نقش انجمن‌های علمی در تمدن سازی نظام نوین اسلامی، تولید علم در چارچوب جهان‌بینی توحیدی، نقش دانشگاه در ساختن افراد جامعه و سبک زندگی اسلامی، باور به توانمندی‌های داخلی و شناخت موانع و دشمنی‌ها اشاره شده است.
کلیدواژه ها