مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پروژه‌های شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (913.84 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (مدیر اجرایی طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران)
2پژوهشگر پسادکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
چکیده
طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران مهم‌ترین طرح توسعه‌ای دانشگاهی کشور برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم است. این طرح و پروژه-های آن با محدوده‏ی 32 هکتاری خود در قلب شهر تهران در طول دو دهه گذشته، با مسائل اجتماعی مختلفی روبرو بوده است. در این پژوهش، شواهد مسئولیت اجتماعی در طرح شامل تجارب عملی و راهکارهای اجرایی شناسایی و تحلیل شدند. هدف این مقاله شناسایی مصادیق مسئولیت‏پذیری اجتماعی نسبت به جامعه در پروژه‌های طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش عملی برای حرکت به سمت دانشگاه نسل نوین مسئولیت‌پذیر است. این پژوهش کاربردی، یک توصیفی - پیمایشی است و در آن از مرور ادبیات و مصاحبه استفاده شد. جامعه‏ی آماری شامل ساکنین محدوده پروژه‏ی شهر دانش، متخصصان حوزه اخلاق سازمانی، مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی طرح شهر دانش است. از روش نمونه‌گیری گلوله برفی بهره گرفته شد و اشباع نظری با 18 مصاحبه اتفاق افتاد. بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده، مهم‌ترین مصادیق مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهر دانش در چهار حوزه‏ی مسئولیت‌پذیری در حوزه‏های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه شناسایی و تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای خوبی برای خط‌مشی‌گذاران، مدیران و مجریان پروژه‌های کلان توسعه‌ای دانشگاه‌ها در سطح کشور باشد و به‌عنوان چراغ راهی برای رسیدن به مصادیق دانشگاه نسل سوم و چهارم اخلاق‌مدار در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها