بررسی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (352.94 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
2دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
اخلاق حرفه‌ای از مباحثی است که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در کشور ما موردتوجه ویژه‏ای قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی دانشکده‏ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است. رویکرد این پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از مصاحبه‏ی نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 10 عضو هیئت‌علمی و 10 دانشجوی دکتری دانشکده‏ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است. یافته‌های پژوهش نشان از 9 مؤلفه درزمینه‌ی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی و 4 مؤلفه درزمینه‌ی اخلاق حرفه‌ای در نظام پژوهشی دانشگاه‌های کشور دارد که با بررسی یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که خلأها و کاستی‌های بسیاری درزمینه‌ی پژوهش حاضر به‌ویژه از دید دانشجویان دکتری وجود دارد. این امر توجه ویژه مسئولان را به‌ویژه از بعد آموزش و فرهنگ‌سازی می‌طلبد.
کلیدواژه ها