فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار با سکوت سازمانی در سازمان‌های آموزشی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (849.45 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
2دانش‌آموخته دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران
3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
امروزه در سازمان‌های آموزشی مشارکت کارکنان در بهبود تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است که رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار این سازمان‌ها با ایجاد فضای اعتماد و انصاف می‌تواند باعث افزایش این مشارکت، کاهش چشم‌گیری سکوت سازمانی و بهبود فضای کاری شود. تحقیقات انجام‌شده به‌منظور پایش تأثیر سبک رهبری اخلاق‌مدار و فضای سازمانی اخلاق‌مدار بر کاهش سکوت سازمانی پراکنده بود و نتیجه‌ی جامعی ارائه نمی‌دهند. در این از روش فراتحلیل کمی به‌منظور یکپارچه‌سازی نتایج پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون تأثیر سبک رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار بر سکوت یا آوای سازمانی در سازمان‌های آموزشی انجام گرفته است. یافته‌ها این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان (95%) بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار با سکوت سازمانی در سازمان‌های آموزشی رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری وجود داشته است. بهبود و توسعه‌ی سبک رهبری اخلاق‌مدار و فضای سازمانی اخلاق‌مدار در سازمان‌های آموزشی باعث شکست سکوت سازمانی، افزایش ارائه‏ی ایده توسط کارکنان و بهبود تصمیم‌گیری‌ها از طریق مشارکت کارکنان در این تصمیمات خواهد شد.
کلیدواژه ها